J-Wurf /Wurfdatum 20.10.2006

Vater:  Zen Zessaku .....................Rüdenbesitzer: Jytte Röschke

 

Mutter: Unsere*Chimbutsu of lucky Tami

1.)  Rüde: Ja-Keiko of lucky Tami

2.) Unsere Jitsu aiso of lucky Tami